Co je pojem whistleblowing?

Whistleblowing představuje upozornění na nevhodné jednání nebo chyby na pracovišti, a to ze strany bývalých nebo současných zaměstnanců, nebo dokonce třetích stran, jako jsou dodavatelé nebo klienti.

Oznamovatelé, známí jako whistlebloweři, často upozorňují na trestné činy, jako jsou krádeže, neetické nebo nespravedlivé jednání v pracovním prostředí, včetně projevů rasismu, sexismu nebo homofobie.

 Rozlišuje se mezi internímexterním whistleblowingem. 

  • Interní whistleblowing nastává, když se o nepravostech informuje v rámci samotné organizace, pro což zaměstnavatelé často zavádějí speciální systémy pro hlášení.
  •  Externí whistleblowing se odehrává ve veřejné sféře, kdy jsou informace předávány policii, médiím nebo prostřednictvím sociálních sítí, zejména pokud oznamovatelé nemají důvěru v interní procesy svého zaměstnavatele, nebo pokud již interně upozornili na problém, ale bez odezvy, nebo pokud v organizaci neexistuje interní systém pro hlášení. 

Stížnost se od whistleblowingu liší tím, že se týká osobních zájmů a nemá vliv na veřejný zájem, zatímco whistleblowing se týká upozornění na neetické nebo nezákonné jednání firmy, které škodí veřejnému zájmu. 

Právní ochrana oznamovatelů v České republice zatím není speciálně upravena, ale očekává se změna díky směrnici EU o ochraně oznamovatelů, která by měla být transponována do českého práva. Zaměstnavatelé budou muset zajistit, aby oznamovatelé nebyli za své oznámení „potrestáni“, chránit jejich anonymitu, zavést interní oznamovací systémy a zajistit, že oznámení bude řádně vyšetřeno. 

Interní oznamovací systém je důležitý pro odhalování nesprávného chování na pracovišti a zahrnuje zavedení komunikačních kanálů pro oznamovatele. Tento systém umožňuje oznamovatelům hlásit protiprávní jednání, ať už osobně nebo písemně. 

Zavedení a podpora whistleblowingu ze strany zaměstnavatelů a státu je klíčová pro odhalení a nápravu nevhodného chování a ochranu oznamovatelů. Pro ty, kteří mají zájem o etické a právní aspekty vedení společnosti, nabízí se studium MBA oboru Právo a etika v podnikání, které poskytuje pochopení role etiky v manažerských a právnických profesích a učí, jak čelit a předcházet neetickému chování na pracovišti.